• Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων
  • Μυκοτοξίνες: Aflatoxins B1, B2, G1 & G2, Aflatoxin M1, Ochratoxin A, Zearalenone, Deoxynivalenol, Diacetoxyscirpenol, T-2, HT-2
  • Fumonisins B1, B2
  • Πλαστικοποιητές – Φθαλικοί Εστέρες
  • ΡΑΗs (Βενζοαπυρένιο, Βενζοανθρακένιο Χρυσένιο, Φλουρανθενιο και άρθροισμα)
  • GMOs – GMO, ποιοτική ανίχνευση 35 S & NOS
  • Dioxines, dioxine-like PCB’s & PCB indicators
  • Μελαμίνη
  • Ακρυλαμίδιο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2158)