Όροι & Προϋποθέσεις

Σχετικά με το Δελτία Αναλύσεων όπως εκδίδονται από τα Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ:

  1. Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν.
  2. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή των Δελτίων Αναλύσεων χωρίς την έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθούν συνολικά.

Κανόνας απόφασης για δηλώσεις συμμόρφωσης

  • Εφόσον στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία ή σε κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. καθορίζονται κανόνες απόφασης, αυτοί ακολουθούνται απαρέγκλιτα (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που καθορίζονται ανοχές).
  • Στην περίπτωση που το μετρούμενο αποτέλεσμα x συγκρίνεται με μια μοναδική δηλούμενη τιμή L, αυτό θεωρείται συμμορφούμενο σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, όταν x-2u<L<x+2u όπου u η τυπική αβεβαιότητα.