Νέα νομοθεσία για την ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

Νέα νομοθεσία για την ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

Η νέα Υπουργική Απόφαση (Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322) για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως μόλις πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3282 τεύχος Β’, στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, έχει άμεση ισχύ και καταργεί την μέχρι σήμερα ισχύουσα ΚΥΑ 2600/2001 για το πόσιμο νερό. Η νέα ΚΥΑ καθορίζει τις προδιαγραφές του νερού που ρέει στο δίκτυο διανομής και λαμβάνεται στο σημείο, εντός της κτιριακής εγκατάστασης ή της επιχείρησης τροφίμων, στο οποίο βγαίνει από τη βρύση που χρησιμοποιείται συνήθως για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, καθώς και για χειρισμό ή επεξεργασία τροφίμων.

Συγκεκριμένα, με τη εν λόγω ΚΥΑ:

  • καθορίζονται χημικές, φυσικές και μικροβιολογικές παράμετροι παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και οι αντίστοιχες ανώτατες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις τους (οι παραμετρικές τους τιμές)
  • αναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται  το κυρίως σώμα της ΚΥΑ 2600/2001, όπως ισχύει
  • ενσωματώνεται πλήρως στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2015/1787/ΕΕ της  6ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Κατεβάστε τη νομοθεσία: https://www.bioximiki.gr/ΠΟΣΙΜΟ-ΝΕΡΟ-ΦΕΚ3282Β_19_9_2017.pdf

Διαβάστε εδώ την Νέα Νομοθεσία για την Ποιότητα Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (ΦΕΚ 3525/2023 , Αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829)

 

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΦΕΚ3282Β_19_9_2017