Η Νέα Εγκύκλιος Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 46748 με θέμα: «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα»

Κυριότερα σημεία

Η Εγκύκλιος Δ1(δ)/ΓΠΠ οικ. 46748 αφορά τα έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή την στιγμή. Με σκοπό την προστασία της υγείας του πληθυσμού των πληγεισών περιοχών επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι κ.α:

 1. Στη μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης μηχανικών βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και εισόδου σ’ αυτά ξένων υλών (π.χ. αιωρούμενα σωματίδια, χώματα, λάσπες κλπ.) που δύναται να υποβαθμίσουν την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (λ.χ. μεταβολή φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού από αλλαγή αλκαλικότητας εδάφους, ηλεκτροχημικού δυναμικού του υλικού ύδρευσης μαζί με την διαβρωτικότητα του νερού, μικροβιολογική μόλυνση του νερού) θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσος υγειονομικός έλεγχος των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δίκτυο μεταφοράς, εγκατάσταση επεξεργασίας, δεξαμενές δίκτυο διανομής). Εν προκειμένω θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα δημιουργίας οποιασδήποτε διαρροής (θραύση σωλήνων, εμπόδια στη ροή, κλπ.)

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης:

 1. να διενεργηθεί άμεση υγειονομική αναγνώριση και διερεύνηση των αιτίων του προβλήματος καθώς και εργαστηριακός έλεγχος με μικροβιολογικούς και φυσικοχημικούς παραμέτρους  μετά από κατάλληλη δειγματοληψία. Τα δείγματα νερού θα πρέπει να λειφθούν από δίκτυα ύδρευσης, όπως γεωτρήσεις ή πηγές υδροληψίας, δεξαμενές τροφοδοσίας νερού, αλλά και από άλλα σημεία , κυρίως από την ανάντη και κατάντη του σημείου βλάβης του αγωγού ύδρευσης.                                                                                                                                                                        

Σε περιπτώσεις που υφίστανται βασικές ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού θα πρέπει με την συνδρομή των υπεύθυνων φορέων ύδρευσης να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας όπως:

 1. διακοπή υδροδότησης μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων και την εξασφάλιση των παραμετρικών τιμών των παραμέτρων ποιότητας σύμφωνα με την νομοθεσία και την ενημέρωση των κατοίκων.
 2. λήψη μέτρων αντιμετώπισης της προσωρινής διακοπής της υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής (τροφοδοσία με εμφιαλωμένα νερά, μεταφορά με βυτία).
 3. να πραγματοποιείται υπερχλωρίωση με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και αντίστοιχο χρόνο παραμονής μετά από κάθε επισκευή σε τμήμα αγωγού σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας.
 4. μετά το εντοπισμό και την αντιμετώπιση του προβλήματος (π.χ. αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου), εφόσον το πρόβλημα είναι γενικευμένο να πραγματοποιηθεί υπερχλωρίωση της δεξαμενής υδροδότησης και όλου του μήκους του συστήματος ύδρευσης με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και αντίστοιχο χρόνο παραμονής, το οποίο θα απορριφθεί και έπειτα θα συνεχιστεί η επαναλειτουργία του δικτύου.

Σε περιπτώσεις εμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας να διερευνηθεί ο πιθανός συσχετισμός αυτών των κρουσμάτων με την πρόκληση βλαβών και την εκτέλεση έργων στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με συνεχείς ελέγχους ότι δεν υπάρχουν βλάβες και εισροή ξένων σωμάτων και ουσιών , θα πρέπει οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε εγρήγορση και οι δειγματολογικοί, εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης να είναι συστηματικοί και καθημερινοί. Οι τιμές του υπολειμματικού χλωρίου θα πρέπει να ελέγχονται συστηματικά και να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης των άλλων ποιοτικών παραμέτρων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί πόσο σημαντική είναι η υγειονομική αναγνώριση. Η υγειονομική αναγνώριση αναγνωρίζει υπαρκτούς, ακόμη και δυνητικούς κινδύνους και εξετάσει στοιχεία όπως:

 1. Λεκάνη απορροής υδροληψίας
 2. πηγή υδροληψίας
 3. εξωτερικοί αγωγοί
 4. αντλιοστάσιο
 5. δεξαμενές
 6. συστήματα επεξεργασίας
 7. απολύμανση
 8. δίκτυο διανομής
 9. εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις

Σε γενικές γραμμές η Εγκύκλιος επισημαίνει ότι θα πρέπει:

 1. να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πηγών ύδρευσης (γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος κλπ.)
 2. να συντηρούνται επαρκώς τα δίκτυα ύδρευσης.
 3. να διενεργείται υγειονομική αναγνώριση σε διάφορα τμήματα του συστήματος ύδρευσης σε συνδυασμό με την λήψη δειγμάτων νερού για εργαστηριακή εξέταση και έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου.
 4. να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58 Β) Υγ. Διάταξη υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς, άνω των 3000 κατοίκων και να διερευνάται η αναγκαιότητα εφαρμογής απολύμανσης και σε υδρεύσεις, που εξυπηρετούν μικρότερους οικισμούς.
 5. να διενεργούνται δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι την διάθεση στον καταναλωτή, σύμφωνα με τα προγράμματα παρακολούθησης, όπως αυτά αναφέρονται στη (β) σχετ. εγκύκλιο και για τις ποιοτικές παραμέτρους με την συχνότητα παρακολούθησης που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην διασφάλιση της υγιεινής διάθεσης ασφαλών τροφίμων με τα οποία σιτίζονται οι πληγέντες, οι οποίοι είναι ήδη καταπονημένοι και επιπλέον λόγω των συνθηκών διαβίωσης τους, ελλοχεύει αυξημένος κίνδυνος τροφιμογενών και άλλων λοιμόξεων

Ενδεικτικά σχετικά με τα τρόφιμα η Εγκύκλιος σημειώνει:

 1. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στην οσμή, τη γεύση, το χρώμα και την υφή των τροφίμων πρέπει οπωσδήποτε να απορριφθούν, μαγειρεμένα ή όχι
 2. τα προμαγειρεμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος τους.
 3. το έτοιμο φαγητό πρέπει να καταναλώνεται αμέσως μετά την διανομή του.
 4. πρέπει να αποφεύγεται η παραμονή των τροφίμων εκτός ψυγείου.
 5. ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στο γάλα, στα γιαούρτια, στα τυροκομικά προϊόντα, στα σάντουιτς και στα γλυκά, τα οποία πρέπει να διατηρούνται εντός ψυγείου.
 6. τα φρούτα και τα λαχανικά να πλένονται πολύ καλά πριν καταναλωθούν.
 7. πρέπει πάντοτε να ελέγχεται η ημερομηνία λήξης στα συσκευασμένα τρόφιμα.
 8. κονσέρβες φουσκωμένες, σκουριασμένες ή κτυπημένες να απορρίπτονται αμέσως.
 9. θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων.

Κατεβάστε εδώ την νέα Εγκύκλιο για την λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα: https://www.bioximiki.gr/Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.pdf

2023-09-08-Πλημμύρες-ΨΥΥΞ465ΦΥΟ-ΓΡ3 (1)