Αναλυτικός εργαστηριακός - μικροβιολογικός έλεγχος ποιότητας προϊόντων. Διασφάλιση της ποιότητας.

Δημοσιεύθηκε στις 5 Μαϊου 2023 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος “Κανονισμός (ΕΕ) 2023/915 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2023 σχετικά με μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006” ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2023.

Μετά από 16 χρόνια και σχεδόν 50 τροποποιήσεις, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 καταργείται και τη θέση του παίρνει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/915. Το σκεπτικό της αντικατάστασης, όπως αναφέρεται στο νέο Κανονισμό είναι αφενός η εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί όσον αφορά τις ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα και τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αυτών και αφετέρου οι πολλές τροποποιήσεις που έχουν ήδη συμβεί και οι νέες που πρόκειται να συμβούν. Με σκοπό την καλύτερη αναγνωσιμότητα των κανόνων και την αποφυγή χρήσης πολλών υποσημειώσεων, όπως συμβαίνει πλέον στον προηγούμενο κανονισμό, είναι σκόπιμο να γίνει αντικατάσταση, όπως έχει συμβεί και αντίστοιχα με άλλους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες.

Κάποιες από τις αλλαγές που επισημαίνει ο νέος Κανονισμός είναι ότι για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας, τα τρόφιμα που περιέχουν επιμολυντές οι οποίοι υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα όχι μόνο δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά ως έχουν, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται ως συστατικά τροφίμων ή να αναμειγνύονται με τρόφιμα.

Επίσης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο εμπόριο, είναι σκόπιμο να επιτραπούν υψηλότερα επίπεδα επιμολυντών για ορισμένα προϊόντα τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή ή ως συστατικά σε τρόφιμα. Στις εν λόγω περιπτώσεις, τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τους επιμολυντές θα πρέπει να καθορίζονται με γνώμονα την αποτελεσματικότητα των εν λόγω κατεργασιών όσον αφορά τη μείωση της περιεκτικότητας των τροφίμων σε ουσίες που τα επιμολύνουν σε επίπεδα χαμηλότερα από τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται για τα εν λόγω προϊόντα που διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή ή που χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε τρόφιμα.

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, όπως καθορίζονται επί του παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006, όπως έχει τροποποιηθεί, θα πρέπει να διατηρηθούν με τον παρόντα κανονισμό. 

Για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μεταξύ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 και του νέου κανονισμού (ΕΕ) 2023/915, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν τα μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τα εν λόγω μέγιστα όρια που καλύπτονται πλέον από τον νέο κανονισμό, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν.


Τα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ μπορούν να σας εξυπηρετήσουν ώστε να πραγματοποιήσετε χημικές αναλύσεις στις πρώτες ύλες και στα προϊόντα σας, τόσο για επιμολυντές τροφίμων όπως αυτοί που αναφέρονται στο νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2023/915, όσο και για πληθώρα άλλων παραμέτρων. Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε την προσφορά που καλύπτει τις ανάγκες σας.