ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ πλέον η πιστοποίηση ISO για έργα δημοσίου

Η εταιρεία μας ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ Μικροβιολογικά & Χημικά Εργαστήρια – Μελέτες & Εφαρμογές ISO αναλαμβάνει τη μελέτη και εφαρμογή των συστημάτων ISO και σε συνεργασία με πιστοποιημένο εξωτερικό φορέα, σας προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα ISO.

Από το νέο έτος υποχρεούται κάθε υποψήφιος ανάδοχος να έχει πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή περιβάλλοντος ISO 14001.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζει ως κριτήριο συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων την υποβολή κατάλληλων δικαιολογητικών προκειμένου οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι να αποδείξουν την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η εταιρεία μας και οι σύμβουλοί της έχουν την εμπειρία και τη γνώση να σας οδηγήσουν με επιτυχία στις πιστοποιήσεις αυτές, γρήγορα και αποτελεσματικά.
Επικοινωνία στο info@bioximiki.gr – τηλ:22310 69200 – fax:22310 69451

Άρθρο 154 του ΦΕΚ 160Α/8-8-2014 του Ν.4281/14