Ανάλυση τροφίμων για επιμολυντές – ρυπαντές – τοξίνες

  • Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων
  • Αφλατοξίνες – Μυκοτοξίνες
  • Πλαστικοποιητές – Φθαλικοί Εστέρες
  • ΡΑΗs (Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες: Βενζο[α]πυρένιο, Βενζοανθρακένιο, Χρυσένιο, Φλουρανθένιο και άθροισμα)
  • GMOs – GMO, ποιοτική ανίχνευση 35 S & NOS
  • Διοξίνες, dioxine-like PCB’s & PCB indicators
  • Μελαμίνη
  • Ακρυλαμίδιο (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2158)
  • Ισταμίνη (Κανονισμός  ΕΚ/2073/2005)