Εκτός από τα χρήσιμα στον οργανισμό μας μέταλλα και ιχνοστοιχεία, υπάρχουν και κάποια βαρέα μέταλλα που είναι δυνητικά τοξικά και έχουν νομοθετημένα επιτρεπτά όρια στα τρόφιμα.

Αυτά είναι:

  • Μόλυβδος (Pb)
  • Κάδμιο (Cd)
  • Υδράργυρος (Hg)
  • Αρσενικό (As)
  • Κασσίτερος (Sn)

Μπορείτε να κανονίσετε την ανάλυση των προϊόντων σας για βαρέα μέταλλα επικοινωνώντας μαζί μας.

 

Τα επιτρεπτά τους όρια καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1881/2006/ΕΚ “για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα”.

Κανονισμός 333/2007/ΕΚ “για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου, 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης και βενζο[a]πυρενίου στα τρόφιμα”.