Ανάλυση Μελιού
  • Γλυκόζη και Φρουκτόζη
  • Σακχαρόζη
  • pH
  • Οξύτητα
  • Αγωγιμότητα
  • Υγρασία
  • Διαστάση
  • Υδροξυ-μέθυλο-φουρφουράλη (HMF)

Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Προϊόντα μελισσοκομίας)