Ανάλυση Μελιού
  • Γλυκόζη και Φρουκτόζη
  • Σακχαρόζη
  • pH
  • Οξύτητα
  • Αγωγιμότητα
  • Υγρασία
  • Διαστάση
  • Υδροξυ-μέθυλο-φουρφουράλη (HMF)