ραδιενέργεια στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει, μετά από την αξιολόγηση, από την ΕΕΑΕ, των αποτελεσμάτων μετρήσεων των ετών 2018-2020

 

Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος Δ1(δ)/ ΓΠ 80755/16-12-2020, η οποία αφορά την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει, όπως καθορίζεται βάσει Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Οι παράμετροι παρακολούθησης της ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι: τρίτιο, ραδόνιο και ενδεικτική δόση

Σύμφωνα με το α.π. Α.γ/414/15815/2020/09-12-2020 έγγραφο της ΕΕΑΕ, οι «υπεύθυνοι» ύδρευσης προς το παρόν οφείλουν να παρακολουθούν το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μόνο ως προς την ενδεικτική δόση μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Η ενδεικτική δόση υπολογίζεται από τα αποτελέσματα των παρακάτω μετρήσεων:

  • Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας
  • Μέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234)

Από 1/1/2021 οι υπεύθυνοι ύδρευσης, σε εφαρμογή των υποχρεώσεών τους, διενεργούν δειγματοληψίες σε περιοχές αρμοδιότητάς τους για την παρακολούθηση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τη ραδιενέργεια με σκοπό τόσο:

Α. Τον προσδιορισμό της ολικής α και ολικής β ακτινοβολίας:
Ο προσδιορισμός της ολικής α και της ολικής β ακτινοβολίας θα διεξάγεται σε ετήσια βάση σε όλα τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που λαμβάνονται για την παρακολούθηση της ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

όσο και
Β. Τον προσδιορισμό των ισοτόπων ουρανίου:

  • Ο προσδιορισμός των ισοτόπων ουρανίου θα διεξάγεται σε όλα τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που λαμβάνονται από σημεία τήρησης (σημεία δειγματοληψίας) που ελέγχονται για πρώτη φορά ως προς τη ραδιενέργεια.
  • Ο προσδιορισμός των ισοτόπων ουρανίου για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα διεξάγεται σε ετήσια βάση μόνο στα δείγματα στα οποία η ενεργότητα της α-ακτινοβολίας, όπως αυτή ως ανωτέρω προσδιορίστηκε, υπερβαίνει το όριο των 0,1 Bq/L.

Τα δείγματα προς μέτρηση θα πρέπει να αποστέλλονται στα εργαστήρια της ΕΕΑΕ ή σε εξουσιοδοτημένα προς αυτό εργαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Τέλος επισημαίνεται ότι:
1) Οι υπεύθυνοι ύδρευσης υποχρεούνται:
α) να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην Ε.Ε.Α.Ε. μέσω των εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων ανάλυσης, η οποία στη συνέχεια τα γνωστοποιεί στο Υπουργείο Υγείας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
β) να υποβάλλουν αίτηση προς την Ε.Ε.Α.Ε., μέσω των εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων ανάλυσης, για τη χορήγηση «πιστοποιητικού καταλληλότητας πόσιμου νερού». 
2) Η Ε.Ε.Α.Ε. αξιολογεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων και εκδίδει το “Πιστοποιητικό Καταλληλότητας”.

 

Διαβάστε αναλυτικά την Εγκύκλιο:

 

radioactivity_80755_2020