χημική ανάλυση νερού

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 134069/2019 ΦΕΚ 5000/Β/31-12-2019 Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) απόφασης «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013».

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) απόφασης «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ ΕΥΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»

(Α΄ 34), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), και του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), και τη διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), με την οποία ως χρονικό όριο χρήσης της εξουσιοδότησης-πλαισίου του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) «Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη».

3. Τους ν. 3172/2003 (Α΄ 197) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και άλλες διατάξεις» ν. 3370/2005 (Α΄ 176) για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας, όπως ισχύουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 46 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» ιδίως τις περιπτώσεις β και η της παρ. 1 του άρθρου 42.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

6. Το π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 4».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την Υ2/2019 (Β΄ 2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

10. Την υπ’αριθμ. απόφαση αριθμ. 48/18.07.2019 (Β΄ 3100) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα».

11. Την εισήγηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), σύμφωνα με την απόφαση της 18.10.2019 (συν. 264η) του Διοικητικού της Συμβουλίου.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης που θα ληφθεί δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η απόφαση Π/112/1057 των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Υγείας (Β΄ 241/09.02.2016) τροποποιείται ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 μετά τη φράση «ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί» προστίθεται η φράση:

« 1. «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»: ».

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Με την επιφύλαξη της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 101/2018 (Α΄ 194) οι Αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση ενός προγράμματος παρακολούθησης της ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.».

3. Το σημείο 6 του Παραρτήματος II αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Ελάχιστες συχνότητες δειγματοληψίας και ανάλυσης

α) Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται μέσω δικτύου διανομής ή από βυτίο ή χρησιμοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων είναι εκείνη που καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Όγκος νερού που διανέμεται ή παράγεται ημερησίως εντός της ζώνης ύδρευσης (σε m 3) (Σημειώσεις 1 και 2) Αριθμός δειγμάτων ανά έτος
(Σημειώσεις 3 και 4)
Όγκος <100 (Σημείωση 5)
100 < όγκος < 1 000 1
1 000 < όγκος < 10 000 1
+ 1 για κάθε κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 3 300 m 3 / ημέρα ή μικρότερο
10 000 < όγκος < 100 000 3
+ 1 για κάθε κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 10 000 m 3 /ημέρα ή μικρότερο
όγκος > 100 000 10
+ 1 για κάθε κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 25 000 m 3 /ημέρα ή μικρότερο

Σημείωση 1: Ως ζώνη ύδρευσης νοείται μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή, εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης προέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και εντός της οποίας η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί κατά προσέγγιση ομοιόμορφη.

Σημείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές ημερολογιακού έτους λαμβάνοντας υπόψη είτε τον όγκο νερού είτε τον αριθμό των κατοίκων μιας ζώνης παροχής, θεωρώντας ότι κάθε άτομο καταναλίσκει 200 λίτρα ημερησίως.

Σημείωση 3: Στο μέτρο του δυνατού, ο αριθμός των δειγμάτων πρέπει να είναι χρονικά και χωρικά ισοκατανεμημένος.

Σημείωση 4: Στην περίπτωση διαλείπουσας ύδρευσης σύντομης διάρκειας, η συχνότητα παρακολούθησης του νερού που διανέμεται με βυτία αποφασίζεται από την ΕΕΑΕ μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας.

Σημείωση 5: Η συχνότητα δειγματοληψίας καθορίζεται σε ένα δείγμα κάθε τρία έτη.

β) Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Όγκος ημερησίως παραγόμενου νερού που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση (σε m 3) Αριθμός δειγμάτων ανά έτος
Όγκος <1000 1
1 000 < όγκος < 10 000 1
+ 1 για κάθε κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 3 300 m 3 / ημέρα ή μικρότερο
10 000 < όγκος < 100 000 3
+ 1 για κάθε κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 10 000 m 3 /ημέρα ή μικρότερο
όγκος > 100 000 10
+ 1 για κάθε κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 25 000 m 3 /ημέρα ή μικρότερο

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Η παρούσα νομοθεσία μπορεί να αναζητηθεί στη διαδρομή:

Click to access 134069-2019-ΦΕΚ-5000-Β-31-12-2019.pdf

134069 2019 ΦΕΚ 5000 Β 31-12-2019