μικροβιολογική ανάλυση

Εγκύκλιος Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.1474 – 9/1/2019 με θέμα: “Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων”

Κυριότερα σημεία:

Για το νερό που κυκλοφορεί εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας καθορίζονται επιπλέον οι ακόλουθες παράμετροι παρακολούθησης με τις αντίστοιχες παραμετρικές τους τιμές:

Παράμετρος Παραμετρική Τιμή
Pseudomonas aeruginosa 0 cfu/100 mL
Legionella 1000 cfu/1L
  1. ii. στο σημείο 4 του Μέρους Α’ του Παραρτήματος Ι της (α) σχετ:

Για το νερό που κυκλοφορεί εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών, στρατοπέδων καθορίζεται επιπλέον η ακόλουθη παράμετρος παρακολούθησης με την αντίστοιχη παραμετρική της τιμή:

Παράμετρος Παραμετρική Τιμή
Legionella 1000 cfu/1L

Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων των ως άνω αναφερόμενων παραμέτρων θα είναι μία ανά εξάμηνο (2 φορές ετησίως) και η ευθύνη για τη δειγματοληψία και ανάλυση θα είναι των «υπευθύνων» των κτιρίων». ( Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β’, σημ. 4 παρ. 3 ). Οι «υπεύθυνοι των κτιρίων» είναι οι κατά το νόμο υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης ή / και του κτιρίου.

Κατεβάστε τη νομοθεσία: Εγκύκλιος Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.1474 – 9/1/2017 με θέμα: “Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων”

D1-d-GP-oik1474