μικροβιολογική ανάλυση

Εγκύκλιος Δ1δ/ Γ.Π. 14009 /27-3-2019

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.1474/9-1-2019 Εγκυκλίου ( ΑΔΑ: ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8) «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων»

ΣΧΕΤ: α) Η Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.1474/9-1-2019 ( ΑΔΑ: ΩΓΦ845ΦΥΟ- ΔΟ8) Εγκύκλιος μας β) Το υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΥ/49734/429/15-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Αχαΐας

Σε συνέχεια της (α) σχετικής Εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας περί «Παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων» και λαμβάνοντας υπόψη: I. το σχετικό (β) έγγραφο, αναφορικά με παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης και II. ότι οι μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης παρέχουν υπηρεσίες, αντίστοιχες των νοσοκομείων, κλινικών κ.λ.π, σε ευαίσθητους πληθυσμούς, για λόγους προστασίας της υγείας των νοσηλευομένων αλλά και γενικότερα για λόγους προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, κρίνεται σκόπιμη η παρακολούθηση των παραμέτρων της λεγεωνέλλας και της ψευδομονάδας και στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης αυτών των μονάδων, όπως αυτή αναφέρεται στην (α) σχετική εγκύκλιο.

Η εγκύκλιος: Εγκύκλιος Δ1δ/ Γ.Π. 14009 /27-3-2019

Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ Δ1(δ)Γ.Π. οικ.1474-9-1-2019