Δ1γ/ΓΠ/46890/26-07-2021
Βεβαίωση καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών

 

Αθήνα 26 / 7 /2021
Αριθμ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/46890ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας:10433 Αθήνα
Πληροφορίες:Κουτσιαρή Φωτ.
FAX:2132161907
Τηλέφωνο:2132161340
Mail: tyk@moh.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών».

Σχετ: 1. Ο υπ αριθμ 852/ 29-4-2004 Ε.Κ για την υγιεινή των τροφίμων.
2. Οι διατάξεις του ν. 4254/2014 (Α’85) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/12 & άλλες διατάξεις» και τα οριζόμενα στην με αριθμ Α1/οικ.45399/4959/23-10-12 ερμηνευτική εγκύκλιο (ΑΔΑ:Β4331-4ΕΟ).
3. Η υπ αριθμ Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 (Β’2161) Υ.Α. «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και λοιπές διατάξεις».
4. Οι διατάξεις του κεφ. Ε. της υπ’ αριθ.Α2/29542/5347/5-9-91(Β’707) Υ.Α του Υπουργείου Μεταφορών «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1959/91»,όπως ισχύουν.
5. Γ1δ/Γ.Π 68056/8.11.2017(ΑΔΑ,70Θ0465ΦΥ0-ΤΒ7) Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Καταλληλότητα οχημάτων μεταφοράς νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ αριθμ Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 (Β’2161) Υ.Α. παρέχονται κατά λόγω αρμοδιότητας διευκρινιστικές οδηγίες για το άρθρο 12 κατηγορία II- παρ. 2:
«Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών» σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης υγειονομικής καταλληλότητας.
Σύμφωνα με την σχετική (4) νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων θα πρέπει:
Οι αιτούντες για την χορήγηση της παραπάνω άδειας κυκλοφορίας εκτός των άλλων δικαιολογητικών, να προσκομίσουν
α) Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγιεινής ή της αρμόδιας Περιφερειακής υπηρεσίας Κτηνιατρικής (κατά περίπτωση) με την οποία θα βεβαιούται, ότι το συγκεκριμένο όχημα, όπως είναι διασκευασμένο, είναι κατάλληλο για την υγιεινή μεταφορά των συγκεκριμένων ειδών.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και θα τηρούν τις σχετικές διατάξεις για την υγιεινή μεταφορά ή διακίνηση των ειδών που πρόκειται να μεταφέρουν με το ΦΙΧ αυτοκίνητό τους».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της κατηγ. ΙΙ & 2 τα οχήματα μεταφοράς ανήκουν είτε σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, είτε σε ιδιώτη διανομέα για τη μεταφορά τροφίμων και ποτών

Οι απαιτήσεις που θέτει η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία, οι οποίες αντανακλούν τις απαιτήσεις περί ασφάλειας τροφίμων, αφορούν τις παρακάτω παραμέτρους:
• Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να είναι άρτιοι, καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα μεταφέρονται. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα φορτία και ανθεκτικές στα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά και απολυμαντικά σκευάσματα.
• Τα οχήματα (δεν περιλαμβάνονται τα βυτιοφόρα οχήματα) και οι περιέκτες που προορίζονται για μεταφορά τροφίμων συνιστάται να είναι μόνο για αυτή τη χρήση.
• Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και άλλα είδη, θα υπάρχει απομονωμένος χώρος για την αποθήκευσή τους και σε καμία περίπτωση δε θα μεταφέρονται είδη που μπορεί να επηρεάσουν τα τρόφιμα ή ουσίες όπως καύσιμα, χημικά ή γεωργικά φάρμακα.
• Πριν την φόρτωση των τροφίμων θα γίνεται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση του οχήματος, και θα τηρείται αντίστοιχο έντυπο καθαρισμού – απολύμανσης, όταν:
– Τα είδη των τροφίμων που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να επιμολύνουν το νέο φορτίο.
– Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση του προς μεταφορά φορτίου.
– Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρήζει καθαρισμού.
• Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται από εξωγενείς παράγοντες (περιβάλλον).
• Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης, τα οχήματα ή οι περιέκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο (αυτοδύναμο ψυκτικό μηχάνημα, ισοθερμική επένδυση , ηλεκτρισμός κ.λπ) ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς και το είδος των τροφίμων.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά θερμοκρασιών και η θερμοκρασία των θαλάμων να μην είναι μικρότερη από τα κατώτατα όρια θερμοκρασίας διατήρησης του προϊόντος που μεταφέρεται.
• Απαγορεύεται η μεταφορά μέσα στο ψυκτικό θάλαμο τροφίμων, που απαιτούν διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης.

Η Βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται από τις αρμόδιες Δ/ νσεις Δημόσιας Υγείας των Π.Ε μετά από αυτοψία-έλεγχο του αυτοκινήτου στις παρακάτω περιπτώσεις:
1) για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας ή μεταβολής αυτής,
2) για κάθε νόμιμη χρήση ( πχ συμμετοχή σε διαγωνισμό ).

Προς διευκόλυνσή των υπηρεσιών σας και ενιαία εφαρμογή επισυνάπτονται:
1. Πρότυπο Έντυπο Αίτησης -Υπεύθυνης δήλωσης για χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς τροφίμων ,
2. Πρότυπο Βεβαίωσης Καταλληλότητας

Επισημαίνεται ότι ο Υγειονομικός Έλεγχος των οχημάτων που μεταφέρουν τρόφιμα/ ποτά ανήκει στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Υπηρεσιών και θα πρέπει να μεριμνήσουν για την διενέργεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες.

Οι βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς ζωικών τροφίμων χορηγείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Κτηνιατρικής.

Για τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν υγρά τρόφιμα (από τα οποία εξαιρείται το πόσιμο νερό), κοκκώδη και αλευρώδη, η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται από τον Ε.Φ.Ε.Τ και τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εμπορίου.

Για τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν πόσιμο νερό ισχύει η σχετική (5) εγκύκλιος καθώς το πόσιμο νερό, σύμφωνα με την Γ1δ/Γ.Π.οικ.67322/6-9-2017(ΦΕΚ.3282/Β’) ΚΥΑ «Ποιότητα νερού, ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/εκ του Συμβουλίου της Ε.Ε ,της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015 /1787 (Έ260,7-10-2015),δεν εντάσσεται στην έννοια του τροφίμου, καθώς παρέχεται με υποχρέωση της Πολιτείας σε όλους τους πολίτες της Επικράτειας ως δημόσιο αγαθό μη υπαγόμενο στους κανόνες της αγοράς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη νομοθεσία: link