Χημικές & Μικροβιολογικές αναλύσεις

  • Αστικά & Βιομηχανικά απόβλητα
  • Απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων 
  • Λύματα και απόβλητα βιολογικών καθαρισμών

 

Αναλύσεις νερών & υγρών αποβλήτων

*pH, Διαλυμένο Οξυγόνο, *COD, *BOD, *Ολικός φώσφορος, *Ολικό Αμμωνιακό Άζωτο, *Αμμωνακά, *Νιτρώδη, *Νιτρικά, *Κυανιούχα, Φθοριούχα, *Βόριο, *Χρώμα, Χλωριόντα, *Ολικό και Ελεύθερο Χλώριο, Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (TSS), Ολικά διαλελυμένα Στερεά (TDS), Ολικό Άζωτο, Θειούχα, Θειώδη, Θειικά, Λίπη και έλαια, Ορυκτέλαια – Υδρογονάνθρακες, Απορρυπαντικά (MBAS ως LAS)
*Εξασθενές Χρώμιο
*Βαρέα Μέταλλα
Total Coliforms, Fecal Coliforms
 
Αναλύσεις Λυματολάσπης
pH, Ολικά Στερεά, Οργανικός Άνθρακας, Βαρέα Μέταλλα
 
*Διαπιστευμένες δοκιμές κατά ISO 17025, Αρ. 689 ΕΣΥΔ