• Προκαταρκτική αξιολόγηση 1 (Παράγραφος 6.1.1 EN 1008)

Λίπη και Έλαια, Απορρυπαντικά, Χρώμα, Αιωρούμενα σωματίδια, Οσμή, *pH, *Αγωγιμότητα

  • Προκαταρκτική αξιολόγηση 2 (Παράγραφος 6.1.2 EN 1008)

Οργανικά απόβλητα (Humic matter)

  • Χημικές ιδιότητες 1 (EN 196-21, EN 196-2)

*Ιόντα Χλωριούχα (Cl-), *Χλωριούχα ως NaCl, *Ιόντα Θειικά, *Θειικά ως Na2SΟ4

  • Χημικές ιδιότητες 2 (EN 196-21)

Αλκάλια

  • Επιβλαβείς προσμίξεις (Παράγραφος 6.1.3 EN 1008)

Σάκχαρα, *Ιόντα Φωσφορικά, *Ιόντα Νιτρικά (NO3-), *Μόλυβδος (Pb), *Ψευδάργυρος (Zn)

*Διαπιστευμένη δοκιμή κατά ISO 17025, Αρ. 689 ΕΣΥΔ