Ανάλυση Νερού Σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1008:

 

  • Προκαταρκτική αξιολόγηση 1 (Παράγραφος 6.1.1 EN 1008)

Λίπη και Έλαια, Απορρυπαντικά, Χρώμα, Αιωρούμενα σωματίδια, Οσμή, pH, Αγωγιμότητα

  • Προκαταρκτική αξιολόγηση 2 (Παράγραφος 6.1.2 EN 1008)

Οργανικά απόβλητα (Humic matter)

  • Χημικές ιδιότητες 1 (EN 196-21, EN 196-2)

Ιόντα Χλωριούχα (Cl-), Χλωριούχα ως NaCl, Ιόντα Θειικά, Θειικά ως Na2SΟ4

  • Χημικές ιδιότητες 2 (EN 196-21)

Αλκάλια

  • Επιβλαβείς προσμίξεις (Παράγραφος 6.1.3 EN 1008)

Σάκχαρα, Ιόντα Φωσφορικά, Ιόντα Νιτρικά (NO3-), Μόλυβδος (Pb), Ψευδάργυρος (Zn)