Στα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ μπορούν να πραγματοποιηθούν αναλύσεις σε νερά κολύμβησης σε δημόσια και ιδιωτικά κολυμβητήρια, ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες, και σε νερά που προέρχονται από ιαματικές πηγές (σύμφωνα με τη νομοθεσία ΚΥΑ 22527/2014 (ΦΕΚ 2997 Β΄)).

 

Μικροβιολογική Ανάλυση

*Total Plate Count 22°C.
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
*Clostridium perfringens
*Pseudomonas aeruginosa
*Legionella spp

 

Χημική Ανάλυση
pH, Αγωγιμότητα, Ελεύθερο και Ολικό Χλώριο
Ολικά στερεά (TS), Ολικά Διαλυτά Στερεά (TDS), Ca, Mg, K, Na, NO3, NO2, ΝΗ4+, SO42-, Ρ, Cl,  HCO3, H2S
Fe, Mn, Zn, Cu, Mn, Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cr (VI)