Νερά θαλασσινά, κολυμβητηρίων (πισίνες)

*Total Plate Count 22°C
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
*Clostridium perfringens
*Pseudomonas aeruginosa
*Legionella spp

 

pH, Αγωγιμότητα, Ελεύθερο και Ολικό Χλώριο
Ca, Mg, K, Na, NO3-, NO2-, ΝΗ4+, SO4, Ρ, Cl, Fe, Mn, Zn,
Cu, Mn, TDS, Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cr (VI)

Νερά επιφανειακά

– Ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β/8-12-2010)

– Ειδικοί ρύποι, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β/8-12-2010)