Τα Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ αναλαμβάνουν την υποστήριξη των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων μέσω του Τμήματος Περιβαλλοντικών Μελετών & Εφαρμογών.

 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
Υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών

Η προθεσμία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και ταυτόχρονα, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 παρατείνονται μέχρι την 20η Ιουλίου 2017.

Το ΗΜΑ αποσκοπεί στην :

– τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων

– ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων και ιχνηλασιμότητά τους

– δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων

– δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων

– βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, καθώς και του επιστημονικού/ερευνητικού έργου.

– έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω διαδικτύου των εμπλεκόμενων, καθώς και του κοινού

– διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών

– εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου

Σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και σε κάθε εγκατάσταση ή δραστηριότητα που εγγράφεται και καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ, αποδίδεται ένας μοναδικός “Αριθμός Μητρώου ΗΜΑ”. Η λειτουργία του καθορίζεται από την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (Β’ 2992) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει».

Η διαχείριση του ΗΜΑ ασκείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ, ενώ η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.

Η δημιουργία του ΗΜΑ υποστηρίχθηκε και από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης (ΣΕΠΑΝ)