Νερά θαλασσινά, κολυμβητηρίων (πισίνες)


*Total Plate Count 22°C
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
*Clostridium perfringens
*Pseudomonas aeruginosa
Legionella spp

 

Ca, Mg, K, Na, NO3-, NO2-, ΝΗ4+, SO4, Ρ, Cl, Fe, Mn, Zn,
Cu, Mn, TDS, Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cr (VI)

Νερά κολύμβησης